วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558

ตรวจมาตรฐานฟาร์มโคนม

 นายพีระพันธ์ ตั้งตระการพงค์ ปศุสัตว์อำเภอขุนตาลพร้อมด้วยทีมงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ออกตรวจเยี่ยมแนะนำฟาร์มโคนมในพื้นที่ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อปรับสู่มาตรฐานฟาร์มให้ได้ทุกฟาร์มไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น