วันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2557

อบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ-สุกร(การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer)


สำนักงานปศุสัตว์อำเภอขุนตาล นำทีมโดยนายพีระพันะ์ ตั้งตระการพงค์ จัดอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ-สุกร(การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer) เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมาไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น