วันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2557

อบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ-สุกร(การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer)


สำนักงานปศุสัตว์อำเภอขุนตาล นำทีมโดยนายพีระพันะ์ ตั้งตระการพงค์ จัดอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ-สุกร(การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer) เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมาวันอังคารที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์


 


  โครงการอบรมพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานในเกษตรกรรายย่อย บ้านพระเนตร ม.14 ต.ต้า อ.ขุนตาล

 
สำนักงานปสุสัตว์อำเภอขุนตาล โดยนายพีระพันธ์ ตั้งตระการพงษ์ ปศุสัตว์อำเภอขุนตาล ดำเนินการอบรมเกษตรกร โครงการอบรมพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานในเกษตรกรรายย่อย บ้านพระเนตร ม.14 ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗